Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
 1. Fundacja „ Katolik Wspiera”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Pana Piotra Chomickiego zwanego dalej Fundatorem, w dniu 21.08.2018 roku w Warszawie aktem notarialnym Rep. A Nr 4472/2018 
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ze względu na przeważające cele Fundacji (minister właściwy w sprawach cyfryzacji). Fundator może złożyć oświadczenie w sprawie wskazania innego ministra właściwego.
§ 2.
 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może powoływać stałe i czasowe placówki terenowe.
 5. Fundacja dla realizacji celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także może tworzyć spółki i przystępować do spółek.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnych celach.
§ 3.

Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego i używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 4.

Fundacja może ustanowić odznaki, ordery i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji oraz zasady działania Fundacji

§ 5.

Celami Fundacji są:

 1. prowadzenie internetowych portali katolickich; 
 2. wspieranie działalności Kościoła Katolickiego, a w szczególności działań ewangelizacyjnych i społecznych w promowaniu wartości i kształtowaniu postaw chrześcijańskich w celu rozwoju społeczeństwa;
 3. rozwijanie różnych form działalności ewangelizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem mediów: Internetu, wydawnictw i prasy katolickiej, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, innych środków audiowizualnych, działalności wystawienniczej, itp.;
 4. działalność wydawnicza i produkcyjna materiałów audiowizualnych, muzycznych;
 5. działalność edukacyjna, wychowawcza, kulturalno – oświatowa, dobroczynna i charytatywna, m.in. związana z wspieraniem prowadzonych przez Kościół Katolicki dzieł charytatywno – opiekuńczych i oświatowo – wychowawczych;
 6. działanie na rzecz jedności i integracji środowisk katolickich i chrześcijańskich działających w szczególności w nurcie Nowej Ewangelizacji;
 7. wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa w Kościele Katolicki;
 8. wspomaganie działalności (w tym materialnie) innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji;
 9. organizowanie, wspieranie i promowanie wolontariatu oraz pomocy społecznej;
 10. propagowanie, wspieranie i rozwijanie chrześcijańskiej działalności misyjnej, w szczególności związanej z Kościołem Katolickim;
 11. wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystów i grup twórczych, w szczególności związanych z Kościołem Katolickim;
 12. działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia, m.in. związaną z popularyzacją i wspieraniem wartości prorodzinnych i proekologicznych, zbieżnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego, prowadzeniem działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności.
§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie portalu internetowego KatolikWspiera.pl i innych portali katolickich internetowych z wykorzystywaniem nowoczesnych form przekazu medialnego, informacyjnego i wirtualnego, w Internecie i poza nim m. in. poprzez media społecznościowe i inne formy mobilnych technologii, wspierających komunikację, interaktywny dialog i rozwój społeczny, pozwalających zbierać fundusze na realizację projektów katolickich;
 2. organizowanie zbiórek pieniężanach na rzecz innych projektów i inicjatyw poprzez powadzenie portalu KatolikWspiera.pl i innych portali zbieżnych z celami Fundacji;
 3. organizowanie i finansowanie akcji ewangelizacyjnych i społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, a także rekolekcji, spotkań i wyjazdów formacyjnych, pielgrzymek oraz innych działalności jako forma przekazywania wiedzy i kultury społecznej;
 4. działania kulturalne i ewangelizacyjne (w tym koncerty, ewangelizacje miejskie, uliczne) i inne działania, które można kwalifikować jako działalność społecznie użyteczną;
 5. formacje oraz prowadzenie rekolekcji dla osób indywidualnych, grup, małżeństwa i rodzin, pomoc charytatywna rodzinom (w tym materialną);
 6. współpracę z mass mediami, wydawnictwami, serwisami – katolickimi i społecznymi;
 7. tworzenie i transmisję treści, zbieżnych z celami Fundacji – za pośrednictwem mass mediów;
 8. produkcję różnych audiowizualnych materiałów ewangelizacyjnych oraz prowadzących do dialogu, rozwoju społecznego i inteligencji medialnej;
 9. kształtowanie w przestrzeni informacyjno – społecznej wartości dotyczących życia ludzkiego, zgodnych w szczególności z nauką Kościoła katolickiego;
 10. krajową i zagraniczną współpracę m.in. z Kościołem katolickim, krajowymi i zagranicznymi organizacjami chrześcijańskimi, organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi – w szczególności w zakresie objętym celami Fundacji;
 11. rozwijanie różnych form działalności ewangelizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem mass mediów: Internetu, przestrzeni wirtualnej, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, innych środków audiowizualnych, wydawnictw i prasy (w szczególności katolickiej) oraz działalności wystawienniczej, itp.;
 12. wdrażanie nowych technologii;
 13. prowadzenie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz popularyzację nauki;
 14. organizowanie zbiórek pieniężnych i bezgotówkowych, giełd rzeczy (używanych i nowych) oraz prowadzenie innych działań, prowadzących do zgromadzenia funduszy, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji, prowadzenie portali internetowych, zbieżnych z celami Fundacji.
§ 7.
 1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego i działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
 2. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie określonym uchwałą Zarządu.
 3. Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatna pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie określonym uchwałą Zarządu.
§ 8.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. W ramach majątku Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 złotych na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundatorzy uprawniają Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 • 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z Wydawanie gazet
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9.
 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) jest przeznaczone na działalność gospodarczą  oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 
  1. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne;
  2. darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
  4. dochodów z darów, zbiórek publicznych;
  5. odsetek i depozytów bankowych;
  6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  7. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  8. dochodów z działalności gospodarczej.
§ 10.
 1. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 11.
 1. Dochody Fundacji użyte będą na realizację celów statutowych Fundacji, jednakże z poszanowaniem woli ofiarodawców.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
§ 12.
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13.

Organami Fundacji są:

 1. Fundator;
 2. Rada Fundacji;
 3. Zarząd Fundacji.
§ 14.
 1. Uchwały organów Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż przeciw), chyba, że Statut stanowi inaczej.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego (Prezesa).
 3. Dla ważności uchwały wymagana jest obecności najmniej 1/3 członków organu, w tym Przewodniczącego (Prezesa), chyba, że Statut stanowi inaczej.
Fundator
§ 15.
 1. Do kompetencji Fundatora należą wszystkie sprawy i uprawnienia właściwe dla Fundatora, jakie przyznają mu przepisy odrębne lub postanowienia Statutu.
 2. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, a także uchwala oraz zmienia Statut Fundacji.
§ 16.
 1. Fundator może przekazać niektóre swoje kompetencje innym organom Fundacji.
 2. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie jego uprawnień.
 3. Jeżeli Fundator nie przekaże swoich kompetencji lub nie wyznaczy nikogo do wykonywania jego uprawnień, w przypadku śmierci Fundatora przejmuje je Rada Fundacji.

Rada Fundacji
§ 17.

Radę Fundacji tworzą:

 1. Fundator lub jego przedstawiciel;
 2. osoby powołane przez Fundatora.
§ 18.
 1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych oraz w zakresie wskazanym w niniejszym rozdziale uchwałodawczym.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  2. opiniowanie programu działania Fundacji;
  3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
  4. bieżąca kontrola Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej;
  5. bieżąca ocena i kontrola oraz nadzorowanie pracy Zarządu, w tym wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 50.000 zł;
  6. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu;
  7. występowanie z wnioskami pokontrolnymi do innych organów Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa corocznie sprawozdanie Fundatorowi.
§ 19.
 1. Rada Fundacji składa się z od jednego do trzech członków i jest powoływana na czas nieoznaczony przez Fundatora.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji. 
 3. Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady nie mogą być pracownikami Fundacji; także z tytułu pełnienia funkcji w Radzie nie otrzymują wynagrodzenia; mogą jedynie otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 5. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący.
 6. Rada Fundacji zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 składu Rady Fundacji bądź na wniosek Fundatora przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Uchwały Rady mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Rada podejmuje uchwały w obecności, co najmniej 2/3 członków.
 9. Sposób działania Rady określa Regulamin, która ustala Rada Fundacji.
 10. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 20.
 1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika, i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora.
 2. Członkiem Zarządu może zostać Fundator.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem złożenia rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.
§ 21.
 1. Zarząd Fundacji zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Zwoływanie posiedzeń odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 4. Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, ustalany przez Zarząd.
§ 22.

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych obowiązków wynagradzani. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Fundator.

§ 23.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes. 
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes.
§ 24.
 1. Zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 50.000 zł wymaga zgody Rady Fundacji.
 2. Szczegółowe zasady zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem określi Zarząd w Regulaminie Zarządu.
§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. kierowanie działalnością Fundacji;
 3. uchwalanie programu działania Fundacji;
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia;
 7. podejmowanie decyzji w sprawach określonych w § 4 Statutu;
 8. opiniowanie zmian Statutu Fundacji;
 9. opiniowanie połączenia z inną Fundacją w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu;
 10. określanie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej pożytku publicznego;
 11. ustalanie Regulaminu Zarządu.
§ 26.

Zarząd może powoływać niebędące organami Fundacji ciała doradcze, instytuty badawcze, rady programowe, określając w akcie powołania ich skład oraz zakres działania.


§ 27.

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) za rok obrachunkowy w terminie trzech miesięcy od jego zakończenia Fundatorowi oraz Radzie Fundacji.


Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 28.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Zmiany nie mogą być sprzeczne z celami określonymi w akcie fundacyjnym.

§ 29.

Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Fundator po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.


Rozdział VI
Połączenie z inną fundacją

§ 30.
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator po uzyskaniu opinii Zarządu.


Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 31.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania majątku Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora większością 4/5 głosów, w obecności co najmniej 3/4 składu Zarządu.
 3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadzają członkowie ostatniego Zarządu.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
 5. Jeżeli Zarząd nie dokona wskazania organizacji, decyzję o przeznaczeniu podejmie likwidator.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 32.
 1. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Fundacja może uzyskać status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, pod warunkiem, że działalność pożytku publicznego prowadzona jest nieprzerwanie, przez co najmniej dwa lata, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 3. Fundacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego może prowadzić statutową odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w ustawie, o której mowa w § 1 ust. 1 Statutu. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.
§ 33.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.